Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden bestaan uit de volgende onderwerpen:

 • Privacyreglement
 • Klachtenregeling
 • Verhindering

Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden in navolging van de Wet Persoonsregistratie. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistratie, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:

 • Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, alle andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Ook deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de discipline fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan inzien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Klachtenregeling

 • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.
 • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.
 • Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de betreffende beroepsvereniging (van de discipline in kwestie).

  Verhindering
  Wanneer u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat wij de mogelijkheid hebben deze plaats op te vullen. Wanneer u niet tijdig afbelt, zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. U bent 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om uw verhindering telefonisch door te geven, door inspreken van de voicemail.